Com preparar la casa per a una reforma?

Detalls i com fer una reforma integral a barcelona o àrea urbana

Passem a detallar conceptes i idees per a l’execució completa partida per partida d’una reforma integral de pis o casa, que també pot servir d’idea per a reformes parcials, o reformes de banys, o reformes de cuina, reformes de sostres, terres …

ENDERROCS I EXTRACCIONS i ENVANS

Òbviament hi ha elements habituals que deuen en tota reforma integral procedir al seu enderroc o extracció.

D’altra banda el client ha de tenir una previsió que canvis de distribució vol fer al pis, ja que són la base de la reforma integral, i a l’executar-se en les fases inicials, han d’estar ben definits i si cal la intervenció d’un tècnic / arquitecte, o aixecament de plànols millor per avaluar totes les alternatives, i afectacions.

Quan es procedeix a l’enderroc d’envans, cal avaluar si efectivament són envans normals, o de càrrega o parets mestres, o fins i tot de façana, i assegurar-se que no tenen afectacions a sostres, bigues, reforços …

I en tot cas en cas de ser mestres, caga o façana, sempre és imprescindible la intervenció d’un arquitecte, bé amb projecte o al menys mitjançant supervisió, execució de cates, per veure si cal fer calçats, inserir bigues de reforç o altres mesures de reforç en sostres o bigues antigues de fusta …

Detall de les EXTRACCIONS habituals en reformes integrals

 • sostres substituïts
 • sòcols antics
 • Enrajolats parets, i repicat arrebossat antic per deixar-les llestes per arrebossat i enrajolat nou
 • Instal·lacions actuals electricitat / lampisteria / gas
 • Portes interiors actuals
 • Fusteries exteriors actuals
 • Mobiliari cuina, bany i safareig si escau

No s’inclou extreure sòls actuals, si no s’indica el contrari:

 • És a dir, normalment es posa el nou sòl sobre dels actuals, especialment si el sòl nou és de parquet, que és relativament lleuger i només té 1 cm de gruix.
 • Però això pot tenir diverses alternatives, perquè si el sòl actual ja està sobre un altre i altres anteriors, ni per pes ni per alçada, es podrà afegir un nou sòl sobre.
 • Llavors caldria extreure el sòl actual i probablement després anivellar-on sigui necessari, abans de posar el nou.
 • Igualment pot ser que el sòl original estigui ja en mal estat o tingui desnivells, o aquests es provoquin a l’enderrocar envans o a l’fer canvis de distribució, de manera que en aquests casos també seria necessari anivellar en zones o en tot el pis.
 • Posteriorment a tots els enderrocs i extraccions, caldrà procedir amb el Sanejat de les zones afectades per enderrocs i extraccions, especialment en nafres en sòls deixades per enderrocs envans i sostres.
 • Per descomptat serà necessari el TRANSPORT de totes RUNES a contenidor autoritzat o especialitzat segons els casos.

CONSTRUCCIÓ DE ENVANS NOVA

Hi ha principalment dos sistemes de construir envans nous:

 1. D’obra, amb maons de 4, 7 o 1cms, i en cas de façanes de 15cms o geros o blocs formigó de 15 o 20cms per a façanes).
 2. De pladur, que servirien per a envans interiors, o extradossats, i normalment porten fibra o llana de roca a l’interior per aïllar millor; els extradossats serveixen per recréixer una paret de datada o interior, per aïllar-la o si és molt prima per permetre passar instal·lacions.

Normalment les composicions de façana solen portar una d’obra de 15 o 20cms, un aïllant després (fibra o porexpan) i interiorment poden portar pladur o Maó de 4cms

Quin sistema d’envans interior és millor?

 • La d’obra és més resistent i permet després penjar elements de pes.
 • El pladur és més ràpid i estalvia l’haver de fer regates per a les instal·lacions.

Atès que el seu cost és similar o pràcticament el mateix, seria elecció de client en funció de l’acabat més dur i que permeti carregar pes, o amb la flexibilitat que dóna el pladur.

Aïllaments acústics:

 • Per millorar l’acústica en cas d’envans interiors, es pot posar pladur blau o acústic, que elimina diversos decibels, així com perfils més amples de 7-8cms en lloc de 4-5cms, per permetre posar doble capa de fibra;
 • En cas de ser d’obra n’hi hauria prou amb posar un Maó de 10 o fins i tot de 15cms si es disposa espai, o posar un 4cms i extradossar per un dels costats amb fibra + pladur (si pot ser pladur blau / acústic millor
 • Per aïllar de l’exterior o de veïns, a les parets ja existent, faria que afegir-los un trasdossat de pladur acústic / blau amb fibra / llana de roca d’alta densitat, no la convencional i preferiblement posar en tot el perímetre gomes, per evitar les vibracions
 • En casos molt greus per aïllar de sorolls de veïns, seria convenient posar potser una capa extra de copopren o de membranes especials acústiques, i probablement també caldrà protegir o aïllar el sostre total o parcialment en aquesta zona
 • En general a l’construir envans interiors per descomptat aquests hauran d’arribar fins al sostre o forjat real, i no fins el fals sostre, per evitar el pont acústic per dalt, i per terra és preferible extreure el sòl original per instal·lar el envà des del forjat inferior, per evitar que el soroll d’impacte traspassi l’envà
 • Posteriorment a la finalització de la envans nova, serà necessari si són envans d’obra seva enguixat i si són de pladur seu encintat, en ambdós casos per preparar per a pintar
 • Neteja final.

FALSOS SOSTRES I SOSTRES

 • la pràctica més habitual és posar-los en cuina i banys, ja que són necessaris per passar les seves instal·lacions, i per posar correctes il·luminacions
 • seva execució habitual sol ser amb pladur per encintar i pintar
 • encara que tampoc és estrany ampliar-los a zona entrada i passadís principal, atès que on està situat el quadre i surten les línies principals, és convenient tenir fals sostre
 • segons desitjos de el client es poden estendre a l’menjador i habitacions, encara que en la pràctica en habitacions gairebé mai solen utilitzar els llums de sostre tipus leds, sinó més aviat làmpades.
 • Sostres reculats: de vegades els falsos sostres es reculen bé pari fer cortiners (deixar espai), o bé per permetre llums perimetrals indirectes, com per exemple amb tires de leds
 • Quan l’altura de l’sostre no arriba o està sobre els 2,50mts i no es poden posar sostres falsos, és convenient deixar l’original i sempre podrà emportar-se un punt de llum pla per disposar d’aplic o llum segons les zones.
 • De vegades posar falsos sostres pot ser necessari per aïllar o per tapar esquerdes o mal estat actual d’el forjat original.
 • En cas de sostres antics o decoratius, volta catalana, pot ser convenient no posar falsos sostres excepte en el bany.
 • ja no es porta ni és pràctic posar sostres d’alumini amb lames, ja que són poc estètics, poc aïllants, complicats per inserir focus, ia més la practicitat de l’accés superior en cas de ser necessària, queda suplerta amb l’opció de fer registres a el pladur

ALTELLS D’OBRA:

 • A la zona de banys es posen Plaques hidròfugues per a zones humides, és a dir el pladur verd, que és hidròfug, també seria possible en cuina
 • Plaques acústiques blaus en cas de tenir problemes acústics serien convenients
 • Per l’aïllament tèrmic acústic és convenient posar sobre de l’sostre fibra o llana de roca
 • En cas de greus problemes de soroll conveí superior i per aïllar convenientment, caldria posar a l’almenys una làmina tipus butil especial anti vibratòria, i copopren i / o fibra / llana d’alta densitat i pladur blau acústic.

¿Et truquem?